NAME Absent Walking  Riding Payment Rcvd Total Mem Total Absent Total Playing Total Walking * Price Total Riding * Price Total Members Payment  
                       
                    0  
Arnold, Colin                      
Atkins, Jimmy     x         0 0 Price  
Bellas, Trevor     X                
Craig, Ron             Total Guests Guests Walking Guests Riding Total for Guests  
Davidson, Ian             0     0  
Field,Rod     X                
Hoff, Ron                      
Kovnats, Seth                 Grand Total 0  
Leigh, Ralph           ALL  PAYMENTS  DUE WEDNESDAY June 10  
Lesch, Terry     X                
Nicholas, Jim     X                
Shearn,Len     x                
Slack, Mike                      
Swartz, Mike                      
Tucker, Dean                      
Burley, Rex                      
Bursey, Allan                      
Craig, Donald     x                
Crymble, Don                      
Gerrard, John                      
Heisler, Cory                      
Hoffe, Gerry     X                
Kennedy-Singer, Kurtis                      
Lesch, Merv                      
Lesch, Robin                      
Spence, Scott                      
Spencer, Joe                      
Taylor, Peter                      
Walsh, John                      
Walton, Matt     X                
0                      
  ABSENT Walking  Riding                
  0 0 9